Pocetna Radovi

 

ČOVEK – RAZDVOJENO VLAKNO DNK

 

Ako naša svest iznosi iskustvo i posmatranje našeg trodimenzionalnog sveta kao isključivi izvor istine, onda bi naše mišljenje moglo glasiti kao da se radi samo o ukusu, mirisu, viđenju, slušanju i osećaju.

Parmenid (540-480. pre H) – Elejska škola. U svom spevu O prirodi, govori o dve vrste saznanja. Boginja pravde upućuje ga kako će, jedino ako razumom savlada osećaje, dospeti u predele istine, jer vidljivi je svet privid, varka. Naša duša, razumom kroz stvorenu svest traga za istinom koja u svojoj srži nosi dramu spasenja. Drama spasenja je inplicirana u svim religijama sveta i ona omogućava integraciju naučnih i teoloških osnova, predstavljenih u slikama svetlosti i pokreta života. Vreme kao medijum za ljudska zbivanja uveden je kao princip, koji služi kao organizator u drami spasenja. Vreme i prostor su partneri nevidljivog jedinstva i predstavljaju aktivnost. Imanuel Kant je rekao:
“Prostor i vreme pripadaju unutrašnjoj suštini razumske delatnosti i ne može se zamisliti nikakvo buduće iskustvo koje bi moglo protivrečiti njegovoj važnosti. Prostor i vreme nisu nikakve opažne stvari, već oblici opažanja, putevi kojima se razum koristi i daje smisao čulnim utiscima; prostor i vreme su organi opažanja”.
Čovekovo iskupljenje u drami spasenja nije nikakvo čudo već logična posledica imanentnog procesa – nastalog na osnovu ličnih postupaka.
Čovek je u biološkom životu razdvojeno vlakno DNK, na dva principa – muški i ženski. Stvoreni smo od praha zemaljskog, zatim smo dobili program života (duh životni), a nakon toga podeljeni na dva vlakna DNK – dva principa. Biblija svojom simbolikom jasno na to upućuje:
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 2: 7/18/22;
“A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa”.
“I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovek sam; da mu načinim druga prema njemu”.
“I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu”.
Sva živa bića sadrže DNK, a menja se samo poredak njezinih slova. U svim živim bićima proteini su napravljeni uvek od 20 istih amino kiselina koje jedino variraju u obliku i funkciji. Značajno je da u periodu od 4 milijarde godina od kako se DNK pojavila na Zemlji, kompletan život se multiplicirao u neizbrojivu količinu živih vrsta, a DNK je ostala ista – nepromenljiva. Molekul DNK je jednostruki dugački lanac napravljen od dva prepletena vlakna, koja su spojena preko četiri baze: adenin, gvanin, citozin i timin. Naše DNK je biološki kompjuter u kom se skladište kodirane genetske informacije. DNK, kada su mu spojena oba vlakna je savršenstvo, koje u sebi nosi program. Duh koji se kretao iznad vode o kome govori Biblija je zapravo DNK, koji se nalazi u vodi svake naše ćelije i nosi program.
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 1: 2;
“A zemlja biješe bez obličja i pusta, i biješe tama, nad bezdanom: i duh Božiji dizaše se nad vodom”.
U DNK se nalaze 6 milijardi slova, a svako slovo je jedan glas – vibracija. Skup glasova ili vibracija su reč koja je moćna energija u kosmosu i zato u Bibliji nalazimo:
Jevanđelje po Jovanu, gl. 1: 1/3/4;
“U početku beše riječ i riječ bješe u Boga, i Bog biješe reč”
“Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo”.
“U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima”.
Ruski naučnici su otkrili da baze u DNK slede običnu gramatiku i imaju zadana pravila kao jezici. DNK uvek reaguje na jezikom modulirane laserske zrake i radio talase – ukoliko se pogode prave frekvencije. To znači da se jezici nisu pojavili slučajno, nego da su dokaz nasleđenog DNK programa.
Prva knjiga Mojsijeva, gl. 11: 1/6/7;
“I biješe na zemlji jedan jezik i jednake riječi”.
“I reče Gospodin: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i ne će im smetati ništa da ne urade što su naumili”.
“Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog što govore”.
Čovek, kao jedno vlakno DNK je nesavršeno biće i nosi u sebi 3 milijarde slova, uz čiju pomoć gradi svoje drugo vlakno u trodimenzionalnom prostoru. Svoja dela beležimo zakonom akcije i reakcije u nultoj tački (božijem polju), a pokajanjem brišemo svoja loša dela. To ćemo činiti sve dok ne izgradimo svoje drugo vlakno, svojim delima i postanemo savršeni. Biblija o tome govori:
Jevanđelje po Mateju, gl. 12: 37; gl. 13: 37/38;
“Jer ćeš se svojim rečima opravdati, i svojim ćeš se riječima osuditi”.
“A odgovarajući reče im: koji sije dobro sjeme ono je sin čovečiji;”
“A njiva je svijet; a dobro sjeme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla”.
Postajemo savršeni kada spojimo oba vlakna i dobijemo 6 milijardi – slova, vibracija. Tada čovek završava s trodimenzionalnim svetom i dobija mogućnost na šestodimenzionalne informacije i šestodimenzionalni prostor. U Bibliji ovaj proces nalazimo kao Vaznesenje u Raj. Podeljeni smo na dva principa – muški i ženski. Muškarci usavršavaju svoje drugo vlakno od kog su odvojeni – ženski princip. A žene usavršavaju – muški princip. U narodu zbog ovog principa nalazimo izreku – svako traži svoju drugu polovinu, ili svako nosi svoj krst, a to su ta dva principa,dva vlakna. Hrist o tome govori na sledeći način:
Jevanđelje po Mateju, gl. 16: 24;
“Tada Isus reče učenicima svojim: ako ko hoće zamnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i ide zamnom”.
U jevanđelje po Tomi, nađeno u Nag Hamadu, nalazimo potvrdu o usavršavanju dva principa nakon čega čovek ima mogućnost za sledeću dimenziju – Biblija to naziva Raj.
„Ovi maleni su poput onih koji ulaze u kraljevstvo“.
„Kada od dvoga načinite jedno, i da unutrašnje bude kao vanjsko, i vanjsko kao unutrašnje i gornje kao donje i ako iz muškog i ženskog načinite jedno, tako da muško nije muško, a žensko nije žensko i ako načinite oči umesto oka i ruku umesto ruke i stopala umesto stopala, sliku umesto slike, tada ćete ući u kraljevstvo“.


NAUČNI DOKAZI


U Lepenskom Viru nalazimo žrtvenik u obliku dva razdvojena vlakna s prstenom na vrhu gde su postavljena slova. Žrtvenik je živa slika čoveka kao razdvojenog vlakna DNK i postavljenih slova (vibracija) u prstenu s kojima se izgrađuje. Prsten u DNK je idealna antena za slanje informacija nultoj tački – Božijem polju.
Bit ovog sveta skrivena je u nuklearnoj materiji, koja sačinjava 99,99% svakog vidljivog tela. Tajna nuklearne materije je proširenje (naš drugi princip – vlakno), koje ljudi primaju kao potrebu za radikalnom promenom i slobodom od svih ograničenja koja su nas do sada sputavala. Ova ekspanzija obuhvata privlačnost sile teže u celokupnom posmatranom univerzumu. Ekspanzija može uzrokovati nuklearnu privlačnost unutar atomskog jezgra (u našem DNK), iz kojeg se sastoji svako telo. To može izazvati nuklearnu fuziju, koja uvlači antimateriju, i mogućnost čoveka da vidljivu realnost shvata nevezano od fizičkog zakona i vremenskog toka. Ekspanzija je veoma zavisna od jedne određene „slabe“ interakcije između tela, jer između svakog tela postoje „slabe“ interakcije koje je Đordano Bruno nazivao „plahovita reka života“. Fizičari danas je nazivaju „slaba neutralna sila“, a biolozi „peta sila“. To je nestabilno uparivanje, koje može imati trajno dejstvo na ljudsko telo i zavisi od našeg delovanja – uparivanje je sjedinjavanje dva vlakna DNK.
Reka života je jedan moćni tok polja od Z bozona ( Z = nula punjenje) to su milijarde poruka, slično muzičkim notama (emergetski zapisi), koja sva atomska jezgra prožimaju i pokreću (slanje poruka unutar DNK). Z bozoni mogu da uzrokuju nevidljiv i koherentni ples, koji mi osećamo kao život, kao svesnost, ljubav ili indentitet.


BIBLIJA I HEMIJA


Ugljenik je jedno veliko čudo stvaranja. Svaki element ima svoju posebnu sposobnost da pravi spojeve. Neki proizvedu samo jedan ili dva spoja, a neki se elementi sa drugim elementima nikada ne kombinuju ni pod kojim uslovima. Procenjuje se da na Zemlji postoji oko 2 miliona spojeva. Spojevi se mogu formirati od kombinacije samo dva atoma ili čak od kombinacije miliona atoma. Ugljenik je različit od svih drugih elemenata. On je u stanju da uspostavi 1,7 miliona spojeva različitih vrsta. Zbog svojih molekularnih osobina ugljenik je u stanju da spoji atome iste vrste, a i kombinuje atome različite vrste. Ugljenik formira veoma jake kovalentne veze sa drugim atomima ugljenika. Hemijske osobine ugljenika su posebne. Ugljenik se kombinuje sa atomima vodonika, kiseonika i azota u sasvim različitim geometrijskim formama i sekvencama, praveći različite supstance. Nukleotidi koji prave naše DNK su takođe molekuli koji se sastoje od ugljenika, vodonika, kiseonika i azota. Ugljenik C 12 je posle kiseonika najrasprstranjeniji u prirodi. On je element našeg DNK. Ugljenik C 12 je izotop ugljenika i sastoji se od 6 protona, 6 elektrona i 6 neutrona 666. Saznanje naših predaka je bilo na visokom stupnju jer Biblija opisuje naše DNK koje se sastoji od ugljenika C 12. DNK životinja takođe gradi ugljenik C 12, samo je drugi poredak slova u programu.
Otkrovenje Jovanovo, gl. 13: 18;
“Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njezin šestotina i šezdeset i šest”.
Nuklearna fuzija unutar našeg DNK je prelazak ugljenika C12 u ugljenik C7. Ovo je trenutak kada se iz niže dimenzije prelazi u viši nivo. Da bi došlo do nuklearne fuzije unutar DNK čovek mora da je usavršio svoj drugi princip – vlakno sa 3 milijarde slova (vibracija). Ugljenk C 7 se sastoji iz 6 protona, 6 elektrona, jednog neutrona i ima sposobnost da upija svetlost. Kada je ugljenik C 7 sastavni deo svake naše ćelije, a upija svetlost – telo će svetleti. Zato u svim religijama nalazimo da su viša bića – svetleća. U Bibliji opis nalazimo na sedeći način:
Jevanđelje po Luci, gl. 11: 36;
“Jer ako je sve tijelo tvoje svijetlo da nema nikakva uda tamna, biće sve svijetlo kao kad svijeća obasjava svetlošću”.
Dela apostolska, gl. 22: 6/8/9;
“A kad iđah i približih se Damasku, dogodi mi se oko podne da me u jedan put obasja velika svetlost s neba”.
“A ja odgovorih: ko si ti, Gospodine? A on mi reče: ja sam Isus Nazaranin, kojeg ti goniš”.
“A koji bijehu samnom vidješe svijetlost i uplašiše se;...”.
U Judaizmu Metatron je bio posrednik između Boga i ljudi isto što je u hrišćanstvu – Božiji sin. Metatron je predstavljen kao kocka koja se sastoji od 6 spoljnjih krugova, 6 unutrašnjih i jednog kruga u sredini kocke – slika ugljenika C 7 – 661. Telo sastavljeno iz ugljenika C 7 je to konačno telo za kojim težimo u drami spasenja.
Korinčanima poslanica prva, gl. 15: 47/53/54;
“Prvi je čovek od zemlje, zemljan; drugi je čovek Gospodin s neba”.
“Jer ovo raspadljivo treba da se u obuče u neraspadljivo, i ovo smrtno da se obuče u besmrtno”.
“A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobijeda proždrije smrt”.