Pocetna Radovi

 

BOŽIJE POLJE - ČETVRTA DIMENZIJA


Čovek je sazdan od želja, a jedna je za pravim i potpunim saznanjem. Tražimo dno u krajnjim dubinama i hoćemo da zahvatimo najveće širine. Naša znatiželja će biti ispunjena samo ako nam se pokaže koren i vrh svake stvari. Da bi spoznali sve  osnovne pojave života i njegovu problematiku – naše misli moraju biti mudre, idejne i prožete kroz sve oblasti života i nauke. Biblija nam daje nadu - ništa nije toliko skriveno da se ne može saznati.
Jevanđelje po Luci, gl, 12: 2;
“Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati”.
Božije polje ili Nulta tačka je krajnja stvarnost iz koje sve proizilazi i u koju se sve vraća. U ovom polju je sve registrovano: naša sadašnjost, prošlost i budućnost. Naše znanje, uspomene, sećanje na nedavne ili vremenski udaljene događaje - nije locirano u našem mozgu već u energetskom polju, koje se nalazi u Nultoj tački ili Božijem polju četvrte dimenzije. Svako živo biće je preko svoje fontanele povezano s Božijim poljem, a mozak je prijemnik za dobijanje i isčitavanje podataka iz Božijeg polja. To objašnjava našu kreativnost, znanje i ideje koje dobijamo u trenutku – nekad u delovima a nekada celovite. U našim telima postoje 64 „mikroantene“, koje nauka naziva amino acidima i one komuniciraju sa DNK, šaljući i primajući različite frekvencije. Čovek obično koristi samo 20 „mikroantena“ a ostale se uključuju u zavisnosti od stepena naše svesti. Nučno je dokazano da se DNK antene aktiviraju ili isključuju u zavisnosti od talasne dužine emocija, koje prolaze kroz DNK. Emocija ljubavi je osnova za sve pozitivne emocije  i ona aktivira veliki broj antena u DNK. Koliko je emocija ljubavi važna za naše usavršavanje i bolju komunikaciju s Božijim poljem odakle dobijamo informacije - Biblija upućuje:
Jevanđelje po Marku, gl. 12: 31;
„I druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovesti od ovijeh nema“.
Čovečiji mozak se sastoji iz tri dela: gmaznog, sisarskog i ljudskog. Reptilski (gmazni) mozak ili R-kompleks je najstriji i osnovni deo našeg mozga. U njemu su osnovni instinkti preživljavanja i nema emocija. Karakterne crte su hladnokrvno ponašanje, želja za kontrolom, opsesija za vlašću i da se silom pobeđuje i uzima sve. Francuski antropolog G. Glotaire Rapaille kaže sledeće:
„Hladnokrvna želja za obiljem i kontrolom drugih, potiče od reptilskog mozga, najstarije i najprimitivnije strukture u našoj mentalnoj evoluciji“.
Pogledajmo kako Hrist govori o karakteru ljudi koji su na gmaznom delu mozga:
Jevanđelje po Marku, gl. 7: 22/23;
“Krađe, lakomstvo, pakost, zloće, lukavstvo, bezumlje, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos“.
Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čoveka“.
Svojom svešću prolazimo kroz ova tri dela mozga i, to je istinska evolucija čoveka. Eshatološko učenje se razvilo u Zoharu i u kabalističkim delima, pa bi mogli da izvučemo paralelu. Različite sudbine tri dela duše – Nefeš, najniži deo i trpi kaznu zbog grehova, Rauh, se takođe kažnjava, ali ona ulazi u “donji edenski vrt”. Nešama, se vraća svom izvoru, jer Nešama nije podložna grehu. U ranoj Kabali postoji mišljenje da se Nefeš uspinje u kategoriju Ruah, a Ruah u kategorije Nešame. Ovo gledanje naših predaka je slika čoveka koji se uzdiže svojom svešću kroz tri dela mozga: nefeš ili gmazni, ruah ili sisarski i nešama ili ljudski u kom je završena kristalizacija svesti ili savršenstvo dva principa DNK. Niska svest je u polju gmaznog dela mozga gde nema valnih dužina emocija. Njihove „mikroantene“ za prijem informacija iz Božijeg polja su zatvorene – zbog loših dela. Takvi ljudi su skloni da čine zla, ali, trodimenzionalni svet je upravo mesto gde se usavršavaju emocije, od zla do istinske ljubavi, koja će aktivirati svih 64 “mikroantena”. Ljudi koji su na stepenu gmaznog mozga (nefeš) nisu svesni svojih postupaka i Hrist se moli da im se oprosti.
Jevanđelje po Luci, gl. 32: 34;
“A Isus govoraše: oče! oprosti im; jer ne znadu šta čine. A dijeleći njegove haljine bacaše kocku”.
Aktiviranjem svih 64 “mikroantena” širimo svoju precepciju spoznaje značaja emocije ljubavi i uzdižemo se u dimenziju večnog postojanja. Osnova Hristovog učenja je bezuslovna ljubav. Hrist kroz svoje parabole daje lepu priču koliko se Bog i anđeli raduju kada se neka duša pokaje za zla dela i vrati na pravi put.
Jevanđelje po Luci, gl. 15: 10/23/24;
“Tako kažem vam, biva radost pred anđelima Božijim za jednog grešnika koji se kaje”.
“I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo”.
“Jer ovaj moj sin bješe mrtav, i oživlje; i izgubljen biješe, i nađe se. I stadoše se veseliti”.
Sva naša dela su registrovana u četvrtoj dimenziji i svaka duša kada napusti telo mora proći kroz nultu tačku gde se suočava sa svojim delima. U ovom polju vaskrsavaju mrtvi. Vaskrsenje se dešava samo na kraju jednog ciklusa Zemlje. Tada se ceo zemaljski rod nađe u nultoj tački – Božijem polju četvrte dimenzije. Ljudi će se sresti sa svojim duhovnicima – hrišćani s Hristom, muhmedanci s Muhamedom, budisti s Budom, džainisti s Džainom, Jevreji s Mojsijem itd. Tada nam se projektuje stepen svesti kroz tri dela našeg mozga. Ukoliko je čovek na gmaznom delu mozga projektovaće se kao gmazovac (nefeš). Zbog toga mnogi naučnici vezuju četvrtu dimenziju za gmazovce – a to su ljudi, samo na niskom stepenu svesti. U ovoj dimenziji - posle smrti pred Bogom je uvek stepen svesti svake duše. Čovek sa visokom svešću imaće oreol oko glave – svetlost, zbog visokih vibracija. Visoke vibracije utiču da uglenik C12, pređe u ugljenik C7, koji ima svojstva da upija svetlost. U nultoj tački ili Božijem polju na dan vaskrsenja svako od nas će javno prikazati svoja dela. Tada ćemo videti na kom su stepenu svesti naši najbliži. U ovom polju nema više dualiteta i fizičkog zakona akcije i reakcije kada brišemo i pišemo svoja dela. Tu svako od nas shvata Božiju tvorevinu i svoja loša dela, veoma žali u srcu svom i pokušava se opravdati, ali je uzalud. Duhovnici ne mogu pomoći ni jednoj duši. Tvorčeva zamisao je zatvoreni sistem duša – duše, samo same sebe mogu izgrađivati. Hrist upućuje na te trenutke u Božijem polju:
Jevanđelje po Luci, gl. 13: 28/29; gl. 20: 34/35;
“Ondje će biti plač i šgrgut zuba, kad vidite Abrama i Izaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a sebe na polje isterane”.
“I doćiće od istoka i zapada i sjevera i juga i sješće za trpezu u carstvu Božijem”.
“I odgovarajući Isus reče im: djeca ovoga svijeta žene se i udaju;”.
“A koji se udostoje dobiti onaj svijet i uskrsenje iz mrtvih niti će se ženiti niti udavati;”.
Do vaskrsenja mrtvih mora doći, jer smo iz prethodnih tekstov sagledali da se iz kostiju rađaju nove duše. Vaskrsenje je Tvorčeva zamisao u sistemu svakog kvantnog polja, koje nastaje iz jajeta sveta (belog patuljka). Kada su Hrista pitali apostoli, kada će biti njegov ponovni dolazak? – odgovorio je: - to ne zna ni sin do otac. Savetovao im je da prate znake vremena koji su najbolji pokazatelji ulaska Zemlje u Božije polje.
Jevanđelje po Mateju, gl. 24: 6/7/36/37/38/42:
“Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. Ali nije još tada pošljedak”.
“Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu”.
“A o danu i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam”.
“Jer kao što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovečijega”.
“Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kada Noje uđe u kovčeg”.
“Stražarite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospodin vaš”.
Niko ne zna trenutak ulaska u četvrtu dimenziju ili Božije polje (nulta tačka), jer samo Tvorac ima uvid u ceo sistem. Svi smo mi samo njegova deca, koja koriste fizičke zakone koje je ON postavio. Kabala i Biblija uopšte ne sumnjaju u fizičko vaskrsenje mrtvih, koje će se odigrati na kraju “velikog sudnjeg dana”. Koliko je sve kompleksno da bi se Zemlja dovela do tačke ulaska u Božije polje ili nultu tačku - sagledaćemo dalje u tekstu.

 

FIZIČKI ZAKONI KAO ZNACI VREMENA


Aristotelova hipoteza je bila da je svemir večan, uzročno zavisan od Boga, i da se sve prirodne pojave mogu objasniti – zakonom nužnosti. Po Filonu Aleksandrijskom veza između Boga i stvorenog sveta je logos, koji je započeo svoje postojanje kao deo božije suštine, a onda mu je Bog dao sopstvenu egzistenciju. Evolucija svemira i našeg sveta u njemu – sastoji se od različitih vremenskih ciklusa i svaki je označen fizičkim procesima i uslovima. Svaki pojedinačni ciklus ima konačno trajanje. Ako uzmemo model velikog praska, a matematičku progresiju produžimo unazad do beskonačne gustine i nule zapremine, onda nećemo moći nastaviti kretanje unazad izvan te tačke. To je nulta tačka ili Božije polje. Kada u fizici dođemo do beskonačnosti, teorija prestaje, jer prostor nestaje sa svom materijom. Nulta tačka ili goli singularitet je granica za prostor vreme i sama ivica postojanja. Singularitet je sličan kolapsirajućoj zvezdi, ali u obrnutom smeru - u našoj prošlosti. On po definiciji prevazilazi zakone prirode – trodimenzionalnog sveta. Singularitet je jedna vrsta granice – prostor vreme, koju on odseca u trenutku univerzalnog stvaranja. Iz velikog praska proizašao je Univerzum, koji se može posmatrati kao stvaranje u slučaju golog singulariteta. Singularitet velikog praska je granica za prošlu ivicu vremenskog postojanja. Kada Sunčev sistem dostigne stanje maksimalne sabijenosti svojih planeta - uništava ih menjajući im magnetna polja, ugaone brzine i dovodeći ceo sistem do kolapsa. Potom “odskoči”, simulirajući veliki prasak koji dovodi do tačke golog singulariteta. To je granica za prošlu vremenskog ivicu postojanja. Tačku golog singulariteta u religiji predstavlja “sudnji dan”. U ovoj tački se sastaju prošlost i sadašnjost – gradeći budućnost. U krajnjoj tački budućnosti opet će doći do kolapsa, simulirajući prasak i dovodeći do golog singulariteta. Na ovaj se način dobija beskonačnost savršeno uređenog sveta s ponovljenim trenucima.
Da bi došla u stanje haosa, Zemlja uništava svoja četiri elementa – vodu, vatru, zemlju i vazduh. Znaci vremena o kojima govori Hrist su uništavanje četiri elementa koje Zemlja iskazuje – zemljotresima, poplavama, tajfunima i vulkanskim erupcijama. Na ovaj način Zemlja dovodi sebe u stanje haosa kada joj sledi i goli singularitet ili Božije polje, koje prethodi tački prostor – vreme. Na Zemljin početak uništavanja njena četiri elementa - veliki uticaj ima faktor čovek i zato Hrist kaže: čućete ratove i glasove o ratovima. Rekli smo da je čovek čuvar biološkog života.
Svaka naša misao i delo utiču na svet u celini. Živimo u stresnoj dimenziji i u koliko se stiču okolnosti za porodične stresove zbog loših uslova života, oni mogu voditi ka masovnom stresu. Česti ratovi na Planeti s pokoljima ljudi i masovni stresovi stvaraju jaku rezonanciju i vrtlog snažne energetske frekvencije, koja izaziva prirodne nepogode na Zemlji. Masovni stres, česti ratovi i dijalektički nemiri na raznim delovima Planete dovešće do snažne energetske frekvencije, koja će početi da uništava ozonski omotač. Uništenjem ozonskog omotača Zemlja će biti sklona radijaciji, zbog elektromagnetnih oluja sa Sunca. Snažna energetska frekvencija će uticati i na promene pravca linija magnetnog polja. Magnetno polje formira Zemljino jezgro i njen je štit od raznih negativnih kosmičkih uticaja. Zbog poremećaja u magnetnim linijama uzburkaće se Zemljino jezgro što će izazvati erupcije vulkana u raznim oblastima Planete. Raznim poremećajima - Zemlja dobija stres i to je početak uništenja četiri elementa.  
S ovim saznanjem, razumemo Hristove reči da dolazak u nultu tačku i sastanak s duhovnicima - zna samo otac nebeski. U kom trenutku će Zemlja uništiti svoja četiri elementa, magnetno polje i dovesti sebe do golog singulariteta ne može niko izračunati – zato Hrist savetuje da se stražari i prate znaci vremena. Mi živimo u vremenu kada se svakodnevno suočavamo s poplavama, klizištima, erupcijama vulkana, velikim olujama i uništavanjem magnetnog polja, a Schumaherova frekvencija sa 7,5 herca došla je na frekvenciju 15 herca. To su znaci koji nam govore da je goli singularitet pred vratima, ali je Tvorac bio milostiv. Čoveku je ostavio mogućnost da se izgrađuje i nađe pravi put do poslednjeg trenutka. Zato Hrist kaže: udavahu se i ženjahu do poslednjeg dana.
Goli singularitet je ono jedno mesto u univerzumu koje i najtvrdokorniji materijalisti i ateisti moraju priznati kao – Božije polje.
Svojstva golog singulariteta su konzistentna sa idejom Tvorca da uspostavlja svekoliku aktivnost stvarajući visoko organizovane strukture, koje zatim funkcionišu samostalno u skladu sa zakonima prirode, koje je ON stvorio. Iz golog singulariteta Tvorac uvek iznova pokreće – perpetummobile.
Tvorac iskazuje svoje moći kroz goli singularitet koji označava stvaranje iz velikog praska.


MOLEKULARNA BIOLOGIJA U BOŽIJEM POLJU


Kada Zemlja sa svim svojim bićima uđe u Božije polje onda dolazi do otključavanja genetskih kodova. Svako će dobiti izgled prema stepenu svoje svesti, kroz tri dela mozga – gmazni, sisarski i ljudski. Zato Hrist kaže da će prvi biti poslednji a poslednji prvi, jer ljudi koji svom egu daju prioritet (prvi, najpametniji, najbolji, bezgrešan, itd.) – ulaze u polje gordosti, a gordost je jedan od sedam grehova. Emocije gordosti i ega dovode naš karakter u gmazni deo mozga – niska svest. Za razliku smernost (smireni, ne ističu se, poslednji, itd.) – suprotna je gordosti i uzdiže našu svest:
Jevanđelje po Mateju, gl. 20: 16/27;
“Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izabranih”.
“I koji među vama hoće da bude prvi, da vam bude sluga”.
Na otključavanje genetskih kodova utiče čestica somatid, koja se nalazi u našoj krvi i ima svojstva da za 90 sati može postati – bakterija, globularni oblik mikroba, spora, kvasac, dvostuka spora, vlaknasti talus, mićelijski oblik itd. Čestica somatid ima sposobnost da menja brzinu vibracija svog energetskog polja. Na brzinu vibracija našeg energetskog polja uticaće čestica somatid u našoj krvi i dati nam oblik koji smo izgradili - kroz tri dela mozga. U Božijem polju se sagledavaju promene u dužini ponovljenih nizova u našem DNK. Neki nizovi se sastoje i od 30 baza, koje učestvuju u sakupljanju različitih frekvencija, koje su nepoznate nauci, pa ih zovu – DNK otpad. U bazama DNK - nalaze se kompletne genetske informacije o tome ko smo bili i ko smo sada. Ovi nizovi su naša knjiga istinita iz kojih se sagledava pod kojim se sve frekvencijama duša usavršavala u biolškom životu – od svog samog rođenja. Ovde će svako videti sebe kroz razne živote i suočiti se sa svojim delima. Ova frekvencija u kojoj se sada usavršavamo postaće DNK otpad, a upisaće nam se nova frekvencija. Zbog velike kompleksnosti poznati kodovi DNK, u današnjoj nauci su samo 3% mapiranog ljudkog genoma, a ostalih 97% nauka ne razume i naziva DNK otpadom. Ruski lingvisti su otkrili da genetski kod u 97% DNK koji nauka naziva otpadaom, sledi ista pravila kao i svi ljuski jezici. U četvrtoj dimenziji ili Božijem polju nema suđenja čoveku nego - sagledavanje sopstvenih dela, skup kompletnog ljudskog roda tog kvantnog polja, vaskrsenje mrtvih, susret s Bogom i Božijim sinovima.
Veličinu Tvorčevog savršenstva stvaranja sagledavamo i u tome - koliko su dimenzij udaljene jedna od druge. U svakom jajetu sveta, koje nastaje, pošto Sunce završi svoj steralni vek i postane beli patuljak - rađa se isti broj dimenzija, sa svim svojim prostorima i one su samo 1cm udaljene jedna od druge. Za mene su dimenzije kao radio stanice, gde svaka ima svoju frekvenciju. Ako slušamo radio Beograd, ne znači da studio B, ne postoji – on samo ima svoju frekvenciju. Iz ovoga sledi da se sve dešava na Zemlji, samo se menja frekvencija i to nas dovodi u drugi prostor. Zdivljujuće – zar ne. Hrist je dobro poznavao mogućnosti promene frekvenicje, pa je Petru, Jakovu i Jovanu pokazao komunikaciju s Mojsijem i Ilijom iz 6 dimenzije (Raja):
Jevanđelje po Mateji, gl. 17: 2/3;
“I preobrazi se pred njima, i zasja lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svijet”.
“I gle ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu”.
Naši preci u Lepenskom Viru – znali su da sve proizilazi iz jajeta sveta i zato su mu polagali žrtvu. Sagledajmo:
Akademik Dragoslav Srejović, u svojoj studiji Lepenski Vir, na str. 141, treći pasus:
“...Oblutak stoga lako prerasta u simbol; on je u stvari OGROMNO JAJE ispunjeno mnoštvom energije, bića i slika koje teže da probiju tanku spoljašnju ljusku, da se osamostale i da dođu na svet. Snage ovog simbola aktivno deluju na pojedinca i danas. Njih je osećao Brankusi, a za njih zna i Henri Mur:...”.
Sudeći po izveštaju koji nam je ostavio prorok Ezehijel, Zemlja je poslednji put bila u Božijem polju, gde vaskrsavaju mrtvi, u sedmom veku pre Hrista. Prorok Ezehijel se rodio 623. godine pre Hrista. Kao prorok je radio 22 godine. Njegova su proročanstva mesijanska, ali, proročanstva o propasti Tira, Vavilona i slično, daju sliku jednog odličnog poznavaoca istorije, astronomije, ekonomskih i vojnih mogućnosti velesila tog perioda. Vreme njegovog rođenja čini ga savremenikom 7. veka pre Hrista, kada je Mars preveo Veneru u kružnu orbitu – što ćemo u sledećim tekstovima sagledati. Tada je naša Zemlja iz orbite od 354 i 360 dana dobila današnju orbitu – 365 dana 5h i 49 minuta. To znači da je tada Zemlja promenila, masu, brzinu okretanja oko ose i gravitaciju. Sudeći po Ezehijelovom izveštaju o kostima koje su se pribrale, Zemlja je tada, bila u Božijem polju gde vaskrsavaju mrtvi. Ovaj izveštaj može biti njegovo lično iskustvo ili njegovih najbližih.
Knjiga proroka Ezehijela, gl. 37: 5/9/10;
“Ovako govori Gospodin Gospodin ovijem kostima: gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživjećete”.
“Tada mi reče: prorokuj duhu, prorokuj, sine čovečiji, i reci duhu: Ovako veli Gospodin Gospodin: od četiri vetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive”.
“I prorokovah, kako mi se zapovjedi, i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, biješe vojska vrlo velika”.
Ezehijelov izveštaj jasno upućuje da sin čovečiji (savršenstvo dva principa – Božiji sinovi, vaskrsavaju mrtve – svojim rečima). Da je reč moćna energija već smo govorili, a potvdićemo znanjem naših predaka u Lepenskom Viru:
“Ljudska donja vilica pregrađena kamenom pločicom usađena u pod, uz ognjište građevine br. 40 (Lepenski Vir Ic). Ova vilica je prototip zagonetnih “trouglova” koji u svetilištima kuća Lepenski Vir Id-e uokviruju ognjište konstrukcije”.
Kao što vidimo naši preci su imali naučno - duhovna saznanja o čoveku kao umnom biću i Božijem polju gde reč ima moć da oživi pokojnike. Posle svih ovih saznanja shvatamo da je Božije polje – Tvorčeva zamisao o susretu ljudskog roda s duhovnicima, vaskrsenje mrtvih, analiza naše DNK i susret s Bogom. Zato dragi moji, poslušajmo Hristove reči, da pratimo znake vremena, koji ukazuju da je Božije polje pred vratima.


SVAKOG ČASA NAS MOŽE IZNENADITI GOSPOD NAŠ.